Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  11923 Records  Total  597 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Appropriate range of body mass index and body weight management guidelines for Chinese oldest old (T/CNSS 021-2023) Chinese Nutrition Society 2023,44(9):1335-1337
Progress and challenge in intelligent syndromic surveillance for infectious diseases Fan Guohui, Zhang Ting, Lai Shengjie, Feng Luzhao, Yang Weizhong 2023,44(9):1338-1343
Trend of hypertension death and its impact on life expectancy in 6 northwestern provinces of China, 2013-2021 Bi Haitao, Wang Baohua, Liu Yunning, Zhou Yong, Wang Qiutong, Wu Jing 2023,44(9):1344-1351
Acceptance of pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis against HIV and related factors in men who have sex with men in Shandong Province Zhang Xiaonan, Yan Ke, You Xiangdong, Li Jinhai, Zhang Na, Wang Guoyong, Liao Meizhen, Ma Wei 2023,44(9):1352-1357
Prevalence of syphilis in HIV-infected patients with transmission risk and influencing factors in Zhejiang Province He Lin, Pan Xiaohong, Yang Jiezhe, Ma Qiaoqin 2023,44(9):1358-1362
Analysis on death causes of HIV/AIDS patients in Taizhou, Zhejiang Province, 1998-2022 Wang Tingting, Wang Shanling, Shen Weiwei, Chen Xiaoxiao, Liu Xing, Ding Yingying, Lin Haijiang, He Na 2023,44(9):1363-1368
A retrospective cohort study of case fatality rate of HIV/AIDS cases and influencing factors in Jingzhou, Hubei Province, 1996-2021 Lin Maowen, Pei Yingxin, Chen Qingfeng, Liu Rui, Sun Chun, Dou Zhihui 2023,44(9):1369-1375
Association between cognitive function and probability of prodromal Parkinson's disease in middle aged and elderly people aged 55 years and above in 4 provinces in China Jia Xiaofang, Su Chang, Du Wenwen, Jiang Hongru, Huang Feifei, Zhang Bing, Wang Zhihong, Wang Huijun 2023,44(9):1376-1382
Comparison of risk factors for hemorrhagic stroke and ischemic stroke, a prospective long-term follow-up cohort study Li Xuesong, Huang Jiuyi, Guo Jiping, Gu Zhenmao, Liu Guangxi, Zhang Yi, Cai Zhenzhang, Wang Yan 2023,44(9):1383-1389
HIV infection rate, high-risk behavior and pre-exposure prophylaxis/post-exposure prophylaxis in men who have sex with men in Beijing Xia Dongyan, Su Xueli, Liu Guowu, Ren Xianlong, Wang Juan, Li Guiying, Chen Jing, Xu Conghui, Lu Hongyan 2023,44(9):1390-1396
Comparison of incubation periods of infections of Omicron variants BA.2 and BF.7 in Beijing Xu Xiang, Cai Yuxin, Liu Yonghong, Shen Ying, Pan Yang, Yao Hui, Wang Xiaoli, Yang Peng 2023,44(9):1397-1401
Epidemiological characteristics of reinfection of 2019-nCoV and influencing factors in Ningbo Chu Yanru, Chen Yi, Lei Song, Zhang Yanwu, Yi Bo, Ma Jianming, Yan Kedong, Wang Yun, Li Baojun, Lyu Mengqian, Xu Guozhang, Zhang Dongliang 2023,44(9):1402-1407
Knowledge, attitude and practice about first aid and influencing factors in key populations in Beijing: a large cross-sectional study Cheng Xiaoqing, Zhang Xiaohua, Wang Qian, Jin Weimin, Yin Zheng, Zhao Jianzhong 2023,44(9):1408-1413
Cognition, attitude and abuse tendency for new type drugs and influencing factors in middle school students in Hainan Province Zhang Li, Wang Xue, Kang Meili 2023,44(9):1414-1420
Epidemiological characteristics of mpox epidemic in Guangzhou Zhen Ruonan, Su Wenzhe, Wen Yunjing, Luo Shiyun, Liao Xinlong, Tan Zhiyong, Luo Yefei, Han Zhigang, Xu Jianxiong, Di Biao, Qin Pengzhe 2023,44(9):1421-1425
Association between internet use and healthy lifestyles in urban adults in Hangzhou, China Ren Yanjun, Xu Hong, Zhou Xiaohong, Sheng Xuefei, Zhao Yuanyuan, Zhang Huami, He Baohua, Su Xing, Lyu Jun 2023,44(9):1426-1433
Evaluation of effects of comprehensive intervention based on key persons on AIDS-related high-risk behaviors in male sex workers in entertainment venues Meng Xiaojun, Gu Jing, Jia Tianjian, Chen Tianzhu, Li Jun, Yin Hanlu 2023,44(9):1434-1439
Etiological analysis on a foodborne disease outbreak caused by two serotypes of Salmonella Yan Aixia, Kang Ying, Cui Yao, Zhao Wenxuan, Li Shoufei, Wang Miao, Wang Yuanyuan, Wang Luotong, Wang Fengshuang, Pang Bo, Li Ying 2023,44(9):1440-1446
Effects of neonatal stimulator of interferon genes innate immune signaling pathway of HBsAg-positive mothers on non/hypo-response to hepatitis B vaccine in infants Yao Tian, Yi Linzhu, Wang Keke, Li Yandi, Qu Yiqun, Feng Shuying, Wang Suping, Feng Yongliang 2023,44(9):1447-1453
Introduction of a tool to assess Risk of Bias in Non-randomized Studies-of Exposure (2022) Sun Yuehao, Wang Xiaoxiao, Pei Minyue, Ma Xinjie, Ying Youyou, Zhan Siyan, Li Nan 2023,44(9):1454-1461