Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  12048 Records  Total  603 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Physical activity and its influencing factors in patients with diabetes mellitus: a comparative study between China and the United Kingdom Li Aolin, Lyu Jun, Chen Yuanyuan, Shao Zilun, Li Liming, Sun Dianjianyi, Yu Canqing, for the China Kadoorie Biobank Collaborative Group 2024,45(2):171-177
Association between waist circumference and ischemic stroke: a prospective study in adults from Qingdao Li Yuhui, Liu Lei, Hu Dan, Zheng Xiaoyan, Lyu Jun, Yu Canqing, Pei Pei, Duan Haiping, Gao Ruqin, Pang Zengchang, Tian Xiaocao, Sun Dianjianyi 2024,45(2):178-184
Analysis and prediction of disease burden of cirrhosis and other chronic liver diseases due to alcohol use in China from 1990 to 2030 Zhu Sui, Chen Shentong, Jin Yingying, Lu Shangwen, Zou Fengjuan, Ma Wenjun, Zeng Fangfang, Liang Xiaofeng 2024,45(2):185-191
Mediating effect of hypertension on risk of stroke associated with hyperuricemia Wang Lan, Zhang Mei, Zhao Zhenping, Li Chun, Huang Zhengjing, Zhang Xiao, Liu Jiangmei, Qi Jinlei, Xue Taotao, Wang Limin, Zhang Yaoguang 2024,45(2):192-199
Disease burden of colorectal cancer attributable to dietary risk factors from 1990 to 2019 in China Zhao Qingya, Zhang Caixia 2024,45(2):200-206
Epidemiological characteristics of typhoid fever in Fujian Province, 2011-2022 Xie Zhonghang, Li Lingfang, Zhu Hansong, Huang Wenlong, Lin Jiawei, Chen Wu, Ou Jianming 2024,45(2):207-212
Epidemiological and spatial-temporal clustering characteristics of pertussis in Hebei Province from 2013 to 2022 Zheng Fei, Sun Yinqi, Zhang Haixia, Zhang Hongbin, He Baohua, Jia Zhaoyi, Li Qi 2024,45(2):213-219
Survival analysis on HIV/AIDS cases newly received antiretroviral therapy who coinfected with hepatitis B virus in Jiangsu Province, 2005-2020 Qiu Tao, Ding Ping, Zhang Zhi, Zhai Xiangjun 2024,45(2):220-224
Epidemiological characteristics of mumps among people aged 0-14 in Jiangxi Province, 2015-2022 Zhao Yuqin, Wu Jing, Wu Hui, Guo Shicheng 2024,45(2):225-229
Research on epidemiological characteristics of pneumonia and correlative factors of length of hospitalization in the elderly aged 60 years and older in Ningbo Zhou Xingyuan, Zhu Siyi, Hong Hang, Fang Ting, Xu Guozhang 2024,45(2):230-236
Analysis of the awareness rate and correlates of core information on tuberculosis prevention and control in elderly in Chinese Chen Gang, Qu Yan, Li Yuhong, Wang Jia, Dong Longyu, Luo Xiaofeng, Zhao Yanlin 2024,45(2):237-241
Study of the effects of dietary patterns on glycemic control in community type 2 diabetic mellitus patients Lei Liyun, Qin Li, Wang Zhanguo, Wang Jun, Zhao Qun, Ji Chaoqin, Chen Bo, Zhang Qingjun, Zhou Fang, Wu Ming, Zhou Jinyi, Wang Wenjuan 2024,45(2):242-249
The effect of Ba Duan Jin on the balance of community-dwelling older adults: a cluster randomized control trial Duan Leilei, Zhao Yubin, Er Yuliang, Ye Pengpeng, Wang Wei, Gao Xin, Deng Xiao, Jin Ye, Wang Yuan, Ji Cuirong, Ma Xinyan, Gao Cong, Zhao Yuhong, Zhu Suqiu, Su Shuzhen, Guo Xin'e, Peng Juanjuan, Yu Yan, Yang Chen, Su Yaya, Zhao Ming, Guo Lihua, Wu Yiping, Luo Yangnu, Meng Ruilin, Xu Haofeng, Liu Huazhang, Ruan Huihong, Xie Bo, Zhang Huimin, Liao Yuhua, Chen Yan, Wang Linhong 2024,45(2):250-256
Association between dietary pattern and frailty among people aged 50 years and over in Shanghai Jiang Anli, Ruan Ye, Guo Yanfei, Sun Shuangyuan, Dong Yujun, Wang Jiaqi, Shi Yan, Wu Fan 2024,45(2):257-264
High-risk sexual behaviors of HIV/AIDS and related factors in young students in Guangzhou Liu Jun, Lin Peng, Xu Huifang, Yang Fang, Fu Xiaobing, Yao Zhilu, Xie Shilan, He Simin, Li Jianrong, Pan Siyuan, Li Yan 2024,45(2):265-272
Analysis methods and case analysis of effect modification (2): effect modification in network Meta-analysis Liu Fengqi, Yang Zhirong, Wu Shanshan, Zhao Houyu, Zhan Siyan, Sun Feng 2024,45(2):273-278
The emulation of clinical trials with real-world data: development and application of target trial Zhou Jiawei, Huang Lihong, You Dongfang, Chen Feng, Zhao Yang 2024,45(2):279-285
Progress in methodological research on bridging the efficacy-effectiveness gap of clinical interventions (1): to improve the validity of real-world evidence Liu Zuoxiang, Long Zilin, Yang Zhirong, Shi Shuyuan, Xu Xinran, Zhao Houyu, Yang Zuyao, Fu Zhu, Song Haibo, Lin Tengfei, Zhan Siyan, Sun Feng 2024,45(2):286-293
Research on the framework of biosafety standards for pathogenic microbial laboratories Li Jing, Chen Zhen, Li Sisi, Lu Bing, Zhao Siqing, Wang Rong, Cao Guoqing, Wang Wei, Ma Chuntao, Hou Xuexin, Wang Yanhai, Zhao Chihong, Wu Guizhen 2024,45(2):294-299
Summary of key viral respiratory infectious diseases surveillance in some countries and regions in the world Hu Ting, Peng Zhibin, Zhang Yanping 2024,45(2):300-304